Επίβλεψη Server για Reseller Hosting

Συνεχής παρακολούθηση του server, για την άμεση επίλυση προβλημάτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Επίβλεψη συστήματος και server
Εφαρμογή Patches
Επίβλεψη δικτύου