Εγκατάσταση email στο Microsoft Outlook

Ανοίξτε το Microsoft Outlook και επιλέξτε Tools / E-mail Accounts
Επιλέξτε Add a new e-mail account

Πατήστε Add
Επιλέξτε POP3

Στο πεδίο Your Name, εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας.
Στο πεδίο E-mail Address, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση email σας πχ. email@domain.gr
Στο πεδίο User Name, εισάγετε και πάλι ολόκληρη τη διεύθυνση email σας πχ.email@domain.gr
Στο πεδίο Password, εισάγετε το password που έχετε δηλώσει μέσα από το cpanel όταν ανοίξατε την συγκεκριμένη email διεύθυνση
Επιλέξτε το πεδίο Remember Password
Στα πεδία Incoming mail server (POP3) και Outgoing mail (SMTP) server εισάγετε το όνομα του διακομιστή μηνυμάτων στη μορφή mail.domain.gr
Όπου domain.gr βάζετε το όνομα του ιστοτόπου σας.
Πατήστε More Settings
Επιλέξτε την καρτέλα Outgoing Servers
Τσεκάρετε την επιλογή My server (SMTP) requires authentication
Επιλέξτε Use same settings as my incoming mail server
Πατήστε Ok
Πατήστε Next
Η εγκατάσταση του λογαριασμού σας έχει ολοκληρωθεί.