Υπηρεσίες Web Hosting & Domain Names

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του ονόματος χώρου , όπως αυτά είναι δηλωμένα στο μητρώο. Τέτοια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία διεύθυνσης του ιδιοκτήτη του ονόματος , ο νόμιμος εκπρόσωπος , σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι Νομικό πρόσωπο , καθώς επίσης και τους DNS servers (nameservers) του ονόματος χώρου.

Για την υποβολή αίτησης αλλαγής στοιχείων ονόματος χώρου είναι υποχρεωτικός ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόματος.

Στοιχεία Domain
Στη συνέχεια συμπληρώνετε μονάχα τα στοιχεία του ονόματος την μεταβολή των οποίων επιθυμείτε.
Προσοχή: Σε αυτή θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για το domain name
Προσοχή: Μόνο για την περίπτωση Νομικού Προσώπου
Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι: Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή. Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 
Google