Μαζική διαγραφή emails από ένα λογαριασμό

Το cPanel σας δίνει την δυνατότητα να διαγράψετε μαζικά emails από ένα λογαριασμό. Συγκεκριμένα αφού συνδεθείτε στο cPanel ακολουθείτε την παρακάτω διαδρομή:

1. Email Accounts

2. Manage (Δεξιά στον λογαριασμό που θέλετε)

3. Free up Email Storage (Στην δεξιά στήλη)

4. Manage (Δεξιά στην στήλη Actions)

5. Messages to delete: (Κάνετε την επιλογή σας)

1 year old or more: Αυτή η επιλογή διαγράφει μηνύματα που είναι παλαιότερα του ενός έτους.
30 MB in size or more: Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα μηνύματα που είναι 30 MB ή μεγαλύτερα.
Previously viewed: Αυτή η επιλογή διαγράφει μηνύματα που έχουν ήδη ανοιχτεί.
All messages: Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα μηνύματα.
Custom query: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ερωτήματα αναζήτησης Dovecot για να επιλέξετε συγκεκριμένα σύνολα μηνυμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε όλα τα μηνύματα που περιέχουν μια συγκεκριμένη λέξη στη γραμμή θέματος, όλα τα μηνύματα που είναι παλαιότερα από μία εβδομάδα κ.λπ. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ερωτημάτων αναζήτησης Dovecot, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://wiki2.dovecot.org/Tools/Doveadm/SearchQuery.

6. Delete Permanently