Υπηρεσίες Web Hosting & Domain Names
 
Στοιχεία Λογαριασμού
Στοιχεία Ιδιοκτήτη
Σε περίπτωση εταιρείας δηλώνετε το όνομα του νομίμου εκπροσώπου
Σε αυτή θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για το domain name
Είναι ο λογαριασμός εταιρικός ή αφορά φυσικό πρόσωπο; φυσικό πρόσωπο/ιδιώτης Ο ιδιοκτήτης είναι επιχείρηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης
Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι: Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή. Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων. Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 
Google